Asukaslähtöisen kaupunkikehittämisen kumppanina Tampereen Peltolammin-Multisillan asuinalueilla

peltsumultsu pentagon

TAMPEREEN KAUPUNKI

Toimimme Tampereen kaupungin lähiöohjelman palvelumuotoilun kumppanina Peltolammin ja Multisillan alueen kehittämisessä vuosina 2020–2022.

Palvelumuotoilu, konseptisuunnittelu, Kaupunkitilasuunnittelu, Asiakastutkimukset, Viestinnän suunnittelu, Asiakaskokemuksen muotoilu

Yhteistyön aikana vahvistettiin alueen veto- ja pitovoimaa ja edistettiin asukaslähtöistä ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Roolimme oli fasilitoida poikkialaista yhteiskehittämistä ja tukea pitkäjänteistä yhteistyötä, joka tuo yhteen kaupungin suunnittelijat sekä alueen toimijat ja asukkaat.

Peltolammi ja Multisilta ovat asuinalueita, joita kehitettiin osana ympäristöministeriön rahoittamaa valtakunnallista Lähiöohjelmaa 2020–2022. Ohjelman tavoitteina oli luoda elinvoimaisempia lähiöitä ja kokonaisvaltaisesti kestävää kaupunkikehittämistä, ehkäistä alueellista eriytymistä sekä lisätä kaupunkilaisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Tuimme kaupunkiorganisaatiota ja poikkihallinnollista yhteistyötä lähiöohjelman tavoitteiden toteuttamisessa. Tuotimme asukasymmärrystä suunnittelun tueksi ja vahvistimme osallistavaa ja asukaslähtöisen toimintatavan toteuttamista läpileikkaavasti ja pitkäjänteisesti.

 

Lähestymistapa

Peltolammin-Multisillan lähiökehittäminen perustui yhteissuunnitteluun, johon osallistui alueen asukkaita ja toimijoita sekä kaupungin eri palvelualueiden edustajia. Tuimme kaupunkiorganisaatiota kehittämisen toimenpiteiden yhteissuunnittelussa, linkitimme yhteen toimenpiteitä ja lisäsimme vuorovaikutusta hankkeen eri osapuolten välillä.

Aluekehittäminen pohjautuu aiemmin toteutettuihin tutkimuksiin ja kehittämisen suunnitelmiin. Yhteistyömme ensi vaiheessa tuotimme kaupungille aiemmin kootun käyttäjä- ja tutkimustiedon pohjalle rakentuvaa, täydentävää ymmärrystä asukkaiden tarpeista. Tämän perusteella tunnistettiin neljä Peltolammin-Multisillan aluekehittämisen teemaa: Hyvinvoivat asukkaat, Hyvä arjen ympäristö, Palvelut lähellä ja Yhdessä tekeminen. Teemat toimivat pohjana aluekehittämisen kokonaisuuden jäsentämisessä, viestinnässä ja kehitystoimenpiteiden suunnittelussa.

Kevään 2021 aikana järjestimme asukkaille, alueen toimijoille ja kaupungin suunnittelijoille yhteiskehittämisen virtuaalityöpajoja. Yhdessä kaupungin kanssa toteutetuissa työpajoissa ideoitiin ja priorisoitiin kehityskohteita sekä tarkennettiin jo tehtyjä suunnitelmia. Yhteiskehittämisen tavoitteena oli lisätä alueen asukkaiden, toimijoiden ja kaupungin suunnittelijoiden välistä vuoropuhelua. Osallistamisella pyrittiin myös varmistamaan hiljaisten ryhmien osallistuminen aluetta ja sen kehittämisen tarpeita koskevaan keskusteluun. Asukasyhteistyön tueksi autoimme kokoamaan vapaaehtoisista asukkaista koostuvan raadin sekä määrittelemään asukasraadin tehtäviä. Teimme myös yhteistyötä muun muassa asukastapahtumien järjestämisessä.

Lopputulos

Kyselytutkimuksen mukaan alueen asukkaat kokevat, että mielikuva alueesta on lähiöohjelman myötä muuttunut myönteisemmäksi. Asukkaat myös suhtautuvat myönteisesti alueen kehittämiseen tulevaisuudessa. Ohjelmassa mukana olleet toimijat kokivat, että lähiöohjelman myötä on luotu uusia, vaikuttavia yhteistyön ja toiminnan muotoja, kehitetty kaupungin sisäistä yhteistyötä ja jaettu tietoa ja kokemuksia kaupunginosakehittämisestä.

Konkreettisena lopputuloksena tuotettiin Tampereen kaupungin verkkosivuilla julkaistu Kaupunginosakehittämisen opas. Opas kokoaa yhteen muun muassa lähiöohjelman asukasosallisuuden toteuttamisen vaiheet ja tavat, joita olimme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa.

Ohjelman myötä tuotettiin myös aluebrändi, jota hyödynnetään alueen viestinnässä.

Kumppanina asukaslähtöisen kaupunkikehittämisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämisessä

peltsumultsu pentagon

Kaupunginosakehittämisen opas vie kokemukset ja opit tuleviin aluekehittämiskohteisiin

Kehityshankkeiden opit jäävät helposti vain tekijöiden tietoon. Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman kokemukset haluttiin koota oppaaksi, joka toimii tulevan kaupunginosakehityksen tukena.

Ohjelman vaikuttavuutta seurattiin syksyllä 2022, jolloin koottiin asukkailta ja toimijoilta havaintoja, palautetta ja kehittämisehdotuksia. Verkossa toteutetuissa toimija- ja asukaskyselyissä vastaajia pyydettiin muun muassa arvioimaan ohjelman aikana järjestettyjä työpajoja, asukastilaisuuksia, vaikuttamismahdollisuuksia ja kehittämisen toimenpiteitä. Näiden lisäksi selvitettiin vastaajien kokemuksia alueella havaitusta muutoksesta ja näkemyksiä alueen jatkokehittämiseen.

Toteutimme kyselyiden lisäksi myös neljä asukasraatilaisen haastattelua. Verkon välityksellä toteutetuissa haastatteluissa selvitimme aktiivisesti osallistuneilta alueen asukkailta heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään ohjelmaan osallistumisesta ja alueella koetusta muutoksesta.

Ohjelman aiempien vaiheiden sekä kyselyiden ja haastatteluiden pohjalta kokosimme Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman kokemukset ja opit Kaupunginosakehittämisen oppaaksi. Verkossa julkaistu, saavutettava Kaupunginosakehittämisen opas toimii tukena ja tietolähteenä tuleville asuinalueiden kehittämishankkeille ja tulevaisuuden aluekehittäjille. Opas kokoaa yhteen muun muassa Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman teemat ja vaiheet, asuinalueen kehittämisen työkalut ja huomioitavat kaupungin strategiat. Opas sisältää myös Peltolammin-Multisillan lähiöohjelmassa toteutettuja toimenpide-esimerkkejä sekä lainauksia ja kommentteja alueen asukkailta ja toimijoilta.

Kaupunginosakehittämisen opas – PeltsuMultsun opit tulevaisuuden kaupunginosakehittäjille (pdf)

Tukena kehitystoimenpiteiden suunnittelussa

Yhdeksi aluekehittämisen toimenpiteeksi valittiin Multisillanpuiston asukaslähtöinen kehittäminen. Puistoalueella yhdistyvät sekä peli-, leikki- ja metsäalueet sekä niiden uudenlainen välivyöhyke. Tavoitteenamme oli varmistaa eri käyttäjäryhmien tarpeiden ja toiveiden huomioiminen puiston kokonaissuunnitelmaa ja ratkaisuja tarkennettaessa. Testasimme ja pyrimme myös vakiinnuttamaan uusia toimintamalleja, joilla voidaan kehittää kaupungin suunnitteluprosessia aiempaa osallistavammaksi.

Multisillanpuistoa koskevia tarpeita tarkennettiin paikan päällä järjestetyissä työpajoissa ja virtuaalisen karttakyselyn avulla. Samalla tarpeisiin ideoitiin ja kehitettiin ratkaisuja. Tarpeiden määrittelyyn ja ratkaisujen suunnitteluun osallistui eri-ikäisiä kaupunkilaisia päiväkoti- ja alakouluryhmistä lähitalojen asukkaisiin. Roolimme oli suunnitella ja fasilitoida osallistavia työpajoja, auttaa tulkitsemaan yhteiskehittämisen tuloksia ja tuloksiin perustuen tukea puiston suunnittelijoita.

Multisillanpuiston alustavat suunnitelmat esiteltiin syksyllä 2021 järjestetyissä asukastilaisuuksissa. Yhteistyössä kaupungin kanssa suunniteltuihin ja toteutettuihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä yli 200 kaupunkilaista. Asukastilaisuuksissa koottiin asukkaiden näkemyksiä ja tarkennustoiveita suunnitelman luonnoksiin ennen lopullisten suunnitelmien toteutusta ja julkaisua. Tilaisuuksissa myös esiteltiin laajemmin alueen kehittämistä paikallisille toimijoille ja asukkaille.

”Meille oli tärkeää luoda mahdollisimman paljon osallistumisen ja vuorovaikutuksen paikkoja eri toimijoille ja alueen asukkaille. Kumppanuus Pentagon Designin kanssa mahdollisti tavoitteen toteutumisen laajemmin ja laadukkaammin.”

HENNA KUITUNEN, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, TAMPEREEN KAUPUNKI

peltsumultsu pentagon

peltsumultsu pentagon

Aluebrändi vahvistaa alueylpeyttä ja tukee tunnistettavaa viestintää

Viestintä tunnistettiin asukasymmärryksen pohjalta yhdeksi alueen keskeiseksi kehityskohteeksi. Alueen viestintä ei tavoittanut kaikkia asukasryhmiä ja asukkaat kokivat, että tieto aluekehittämisestä oli hajautettua ja vaikeaa löytää. Mielikuvat alueista eivät myöskään vastanneet asukaskokemusta vehreästä ja luonnonläheisestä hyvän arjen asuinalueesta.

Loimme aluekehittämisen viestinnän tueksi PeltsuMultsu-aluebrändin yhteistyössä kaupungin, toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Brändin tavoitteena oli luoda myönteisiä mielikuvia sekä lisätä alueen tunnistettavuutta ja houkuttavuutta. Aluebrändillä pyrittiin myös vahvistamaan asukasylpeyttä sekä edesauttamaan asukkaita kiinnostavien sisältöjen ja tapahtumien syntymistä alueella.

Aluebrändin visuaalinen ilme mukaili Tampereen kaupungin brändiä. Visuaalisella ilmeellä korostettiin alueen tunnistettuja vahvuuksia ja tuotiin alueen kehittämistä näkyviin asukkaita puhuttelevalla tavalla. Myös viestinnän kanavia ja sisältöjä selkiytettiin ja yhdenmukaistettiin. Viestinnän tueksi perustettiin uusia viestintäkanavia, kuten verkkosivut ja Facebook-sivu PeltsuMultsu kehittyy. Lisäksi hyödynnettiin kaupungin yleisiä kanavia. Viestinnässä käytettiin myös painotuotteita, kuten kadunvarsimainontaa, kauppojen ilmoitustauluja ja suorajakelua asukkaille. Brändin vahvistaminen edellytti myös sen näkymistä alueella. Viestinnän pintojen ja kehittämisestä kertovien opasteiden lisäksi alueelle toteutettiin ehdotuksemme pohjalta valaistut #PeltsuMultsu-kirjaimet, jotka toimivat alueen yhteisenä tunnisteena.

peltsumulsu pentagon

peltsumultsu pentagon