Järviluontokeskus – Suomen järviä esittelevän ainutlaatuisen vierailukohteen konsepti

Visit Tampere, Ekokumppanit and KVVY

Houkuttelevan kokemusvision ja brändikonseptin yhteiskehittäminen maailmanluokan vierailukeskukselle

Palvelumuotoilu, konseptisuunnittelu, Kokemusmuotoilu, Tilasuunnittelu

Suomessa on tuhansia järviä, muttei niitä esittelevää keskusta. Pentagon Design oli mukana luomassa konseptia Järviluontokeskukselle, jonka suunnitellaan sijoittuvan Tampereelle Näsijärven rannalle Särkänniemen kehittyvälle alueelle. Yhteiskehittämisen keinoin Järviluontokeskukselle määriteltiin tavoiteltava kokemusvisio, suunniteltiin sen brändikonsepti ja alustava palvelujen kokonaisuus sekä luotiin hankkeelle visuaalinen identiteetti. Lopputuloksena tuotettiin konseptin esittely, joka on työkalu konseptista viestimiseen, yhteistyökumppaneiden sitouttamiseen ja rahoituksen sopimiseen. Lisäksi se asettaa kunnianhimoisen tavoitetason ja yhteisen suunnan Järviluontokeskuksen arkkitehtuurin, tilojen, toimintojen ja sisältöjen jatkosuunnittelulle.

Lähestymistapa

Tampereen kaupunki lähestyi Pentagon Designia pyynnöllä auttaa Järviluontokeskuksen hankkeen brändi- ja vierailukokemuskonseptin luomisessa. Suomen järviä esittelevän ja luontomatkailun toimijoita kokoavan keskuksen toteutusta oltiin valmisteltu jo pitkään eri sidosryhmien toimesta esimerkiksi vuonna 2017 järjestetyllä arkkitehtuurikilpailulla. Hankkeelta kuitenkin puuttui kirkas visio sen päätavoitteista, tavoitellusta asiakaskokemuksesta sekä suunnittelua yhtenäisesti ohjaavasta konseptista. Eri sidosryhmien näkökulmia yhteen kokoavalla, brändin ja vierailijakokemuksen vision kiteyttävällä konseptilla Järviluontokeskusta pystyttäisiin esittelemään yhteistyökumppaneille, sijoittajille ja suurelle yleisölle, sekä määrittelemään kunnianhimoinen tavoitetaso ohjaamaan keskuksen jatkosuunnittelua ja toteutusta.
Vastasimme Järviluontokeskuksen kokemusvision, päätavoitteiden ja brändikonseptin luomisesta, sidosryhmiä osallistavien työpajojen suunnittelusta, fasilitoinnista ja tulosten tulkitsemisesta sekä hankeilmeen, bränditarinan ja konseptiesityksen valmistelusta. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Työssä kiteytettiin vuosien varrella tehty työ ja tulkittiin sen tuotoksia kokemusvision ja brändikonseptin näkökulmasta, sekä hyödynnettiin Ekokumppanien toteuttamia vertailukohteiden analyysia ja sidosryhmien haastatteluja konseptityön pohjana.

Lopputulos

Lopputuloksena syntyi Järviluontokeskuksen vierailijakokemusvisio, kirkastetut päätavoitteet ja brändikonsepti. Brändikonseptin olennainen osa oli tarjottavien palvelujen kokonaisuuden, kohderyhmien ja esimerkkipalveluiden määrittäminen, sekä mahdollisten tilallisten ja digitaalisten keinojen ideointi tavoitellun vierailijakokemuksen vision mukaisesti. Hankkeen viestintää sekä Järviluontokeskuksen jatkosuunnittelua tukemaan loimme hankevaiheen visuaalisen identiteetin ja konseptiesityksen, jotka esittelevät Järviluontokeskuksen konseptia houkuttelevasti ja vakuuttavasti eri kohderyhmille. Lisäksi konseptin pohjalta tunnistimme ja kiteytimme tärkeimmät periaatteet keskuksen jatkosuunnittelun tueksi.
Järviluontokeskus on kestävän matkailun ympärivuotinen kärkikohde ja kokonaisvaltainen vierailukokemus. Se on saavutettava paikka luonnon äärellä hiljentymiseen ja rentoutumiseen, sekä portti järviluonnon omatoimiseen kokemiseen. Keskus on Suomen järvien koti, joka kokoaa järviluontoa koskevan tiedon saman katon alle ja esittelee sitä mieleenpainuvalla tavalla eri vierailijaryhmille. Järviluontokeskus kokoaa lähiympäristön ja koko Suomen luontomatkailun toimijoita yhteen, edistäen järviluonnon omatoimista kokemista kumppaneiden mahdollistamana niin kotimaan matkailijoille kuin kansainvälisillekin vierailijoille. Toiminnallaan keskus edistää luonnon hyvinvointia sekä vastuullista ympäristökasvatusta kaiken ikäisille.

Järviluontokeskus on kestävän matkailun ympärivuotinen kärkikohde ja portti järviluontoon. Se on saavutettava paikka luonnon äärellä hiljentymiseen ja rentoutumiseen. Lisäksi se edistää luonnon hyvinvointia ja vastuullista ympäristökasvatusta.

Neljä ikonia järviluontokeskuksen palveluista: Luonto-, matkailu-, ja oppimispalvelut; luontoelämys keskuksella; kohtaamis- ja tapahtumapalvelut; hyvinvointi- ja ravintolapalvelut