OmaStadi - Osallistava budjetointi

Helsingin Kaupunki

Osallistuvassa budjetoinnissa rakennetaan toimivampaa Helsinkiä kaupunkilaislähtöisesti

Palvelumuotoilu, Transformaatiomuotoilu, Konseptisuunnittelu, Kokemusmuotoilu

Helsingin kaupunki aloitti osallistuvan budjetoinnin, eli OmaStadi -toiminnan vuonna 2018 antaen 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen, joilla Helsingistä rakennetaan entistä toimivampaa kaupunkia. Sittemmin OmaStadi on vakiintunut Helsingin omaksi tavaksi toteuttaa osallistuvaa budjetointia ja tänä vuonna kaupunki on tuplannut kaupunkilaisten ideoiden toteutusbudjetin 8,8 miljoonaan euroon. Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät tekevät OmaStadi -prosessin eri vaiheissa tiivistä yhteistyötä
ja kehittävät kaupunkilaisten ideoista suunnitelmia, jotka etenevät lopulta äänestykseen ja toteutukseen. Jokainen 12-vuotta täyttänyt helsinkiläinen voi osallistua omaa asuinaluettaan tai koko Helsinkiä kehittävään ideointiin sekä toteutettavaksi valittavien suunnitelmien äänestykseen.

Kaupungin alueosallisuustiimi kutsui OmaStadi -toiminnan alussa Pentagon Designin tuekseen kehittämään osallistuvan budjetoinnin prosessia, vaiheita ja menetelmiä kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti, hyödyntäen strategisen muotoilun ja yhteiskehittämisen moninaisia menetelmiä. Yhteistyössä kehitettiin muun muassa kaupungin asiantuntijoita ja kaupunkilaisia yhteentuovia yhteiskehittämisen tilaisuuksia, OmaStadi Raksoja, sekä työkaluja, joilla alustavista ideoista hiottiin valmiita suunnitelmia äänestystä varten. Lisäksi kehitystyön tueksi tuotettiin yhteistyössä Pentagon Insightin kanssa osallisuuden kaupunkilaisprofiilit, joiden avulla pystyttiin huomioimaan kaupunkilaisten monenlaiset motiivit ja tavat osallistua sekä vähemmän aktiivisten kaupunkilaisten näkökulma. Pentagon Design suunnitteli ja toteutti myös äänestysvaiheeseen liittyneen pop up, näyttelykonseptin, joka oli esillä kirjastoissa.

Lähestymistapa

OmaStadin lähtökohtana on lisätä kaupunkilaisten suoran vaikuttamisen mahdollisuuksia ja hyödyntää asukkaiden asiantuntijuutta kaupungin suunnitelussa sekä lisätä yhteistyötä kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten välillä yhteisen kaupungin kehittämiseksi. Pentagon Design toimi Helsingin kaupungin alueosallisuustiimin kahden päällikön, vuorovaikutussuunnittelijan ja stadiluotsien strategisena kumppanina auttaen suunnittelemaan osallistuvan budjetoinnin prosessia, menetelmiä, yhteiskehittämisen vaiheen OmaStadi raksa – tapahtumia sekä fasilitoimaan monialaista kehitystyötä.

Suunnittelua tehtiin syksyllä 2018 Design Jam -sprinteissä sekä työpajoissa, joihin osallistui kaupungin työntekijöita ja kaupunkilaisia. Pentagon suunnitteli työpajatyöskentelyn pohjalta ja yhdessä alueosallisuustiimin kanssa sekä yhteiskehittämisen vaiheen prosessin että työkalut kaupungin organisaation ja kaupunkilaisten näkökulmasta. Prosessi ja työkalut, mukaan lukien OmaStadi raksojen työkirjat ja -pohjat, kehitettiin alusta asti räätälöiden ja ne pohjautuivat strategiseen palvelumuotoiluun, deliberatiivisen, eli keskustelevan demokratian ja desentralisoidun päätöksenteon lähestymistapohin sekä erityisesti yhteiskehittämiseen, joka toi yhteen moninaisen joukon osallisia ja sidosryhmiä.

Pentagon Design auttoi tapahtumien konseptoinnin ohella myös keväällä 2019 järjestettyjen, ideoiden ehdottajia ja kaupungin asiantuntijoita yhteentuovien OmaStadi raksojen fasilitoinnissa. Äänestysvaiheeseen suunnittelemamme ja tuottamamme pop up -näyttelyt toivat ehdotukset kaikkien kaupunkilaisten saavutettavaksi ja esille yhteiseen kaupunkitilaan.

Lopputulos

Osallistuvalla budjetoinnilla tavoitellaan kaupunkilaisten toimijuuden ja yhteisöllisyyden lisäämistä; deliberatiivisen demokratian edistämistä; kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä sekä kaupunkilaisten kanssa käytävää dialogia ja kaupungin kehittämistä kaupunkilaislähtöisesti entistä toimivammaksi. OmaStadi Raksa -tapahtumat olivat onnistunut kokemus niin kaupunkilaislle kuin kaupungin työntekijöille ja edistivät selkeästi osallistuvan budjetoinnin vaikuttavuustavoitteita. OmaStadin ensimmäisestä ehdotusvaiheesta kertyi 1261 kaupunkia muuttavaa ideaa, joista jalostettiin ja yhdistettiin OmaStadi Raksoilla ja yhteiskehittämisen vaiheen aikana 296 ehdotusta, jotka siirtyivät syksyllä 2019 toteutettavaan äänestysvaiheeseen. Äänestyksessä voittaneita ehdotuksia toteutetaan jo vauhdilla, ja uusi, kaupunkia kaupunkilaislähtöisesti kehittävä OmaStadi -kierros käynnistyi menestyksekkäästi syksyllä 2020.

 

Tutustu hankkeen sivustoon.

Strategisen muotoilun ja yhteiskehittämisen avulla voidaan innovoida uudenlaisia vaikutusmahdollisuuksia lisääviä työkaluja ja vuorovaikutusmalleja kaupungin ja kaupunkilaisten välille.

  • 1261 kaupunkia muuttavaa ideaa
  • 296 äänestettävää ehdotusta
  • 4,4 miljoonaa euroa

”Arviointimme perusteella, yhteiskehittäminen ja raksatapahtumat arvioitiin erittäin onnistuneiksi sekä viranhaltijoiden että niihin
osallistuneiden kaupunkilaisten keskuudessa. ”

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin loppuarviointi – OmaStadi 2018 – 2020

OSBU Design Jam

OmaStadi Raksa